001_2000px_b_w 003_2000px_b_w 008_2000px_b_w 012_2000px_b_w 015_2000px_b_w 017_2000px_b_w 018_2000px_b_w 019_2000px_b_w 020_2000px_b_w 021_2000px_b_w 023_2000px_b_w

 

Model: Anna Korn
Make up/hair: Michela Ducco-Lopez
Style: Alena Gumenyuk
Photo: Gennadiy Chernomashintsev

Related Posts